GMP+ B3 Handel, Skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz

GMP+ B3_Handel, Skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz to standard zawierający wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w obszarze handlu wszystkimi rodzajami pasz. Od handlu na skalę międzynarodową w zakresie, materiałów paszowych lub dodatków do pasz, aż do handlu paszami nieprzetworzonymi oraz innymi produktami paszowymi do bezpośredniego skarmiania zwierząt. W obszarze magazynowania i przeładunku pasz można uzyskać certyfikat na działania, które obejmują, podstawowe funkcje, takie jak przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, wentylacja, dostawę. Działanie te muszą być poddane kontroli zgodnie z zasadami HACCP. Przedsiębiorstwo musi określić ogniwo łańcucha paszowego, za które jest odpowiedzialne. Na przedsiębiorstwie spoczywa obowiązek zgłoszenia swojej działalności w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym zgodnie z Rozrządzeniem WE nr 183/2005.

Poprzez stosowanie się do wymogów standardu GMP+ oraz poprzez uzyskanie certyfikatu GMP+ B3 przedsiębiorca może wykazać, że  w obszarze handlu, skup i magazynowania oraz przeładunku pasz jego działania są bezpieczne. Organizacja certyfikująca wydająca certyfikat GMP+B3 wymaga aby uczestnik GMP+ spełnił następujące wymogi:

  • Kadra kierownicza oraz pracownicy muszą być świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasz. Pasze są częścią łańcucha produkcji żywności.
  • Uczestnik musi zapewnić wprowadzenie, wdrożenie i utrzymanie jednej lub więcej pisemnych procedur opartych na zasadach HACCP..
  • Uczestnik ma obowiązek określić i szczegółowo odnotować zakres systemu bezpieczeństwa.
  • Uczestnik zobowiązany jest stworzyć i wdrożyć procedury i instrukcje zawierające wymogi niniejszego standardu.
  • Musi zostać sporządzony na piśmie i wdrożony Plan monitoringu. Plan ten powinien zawierać w szczególności kontrolę krytycznych punktów kontroli w obszarach działania.

Certyfikat GMP+ będzie ważny przez okres maksimum trzech lat. Okres ważności może być wydłużony o kolejne maksimum trzy lata za każdym razem, gdy zbliża się jego wygaśnięcie.

Zapewniamy fachową pomoc podczas wdrażania standardu GMP+ B3 i przygotowaniu do audytu certyfikującego.

Oferujemy – sporządzenie Księgi Jakości i dokumentacji systemowej, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie gotowości  przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego