Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac budowlanych pod kątem technicznym, technologicznym oraz prawnym. Głównym elementem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności wykonywanych prac z wytycznymi dokumentacji projektowej, odbiór wykonanych robót, oraz kontrola finansowa.

Oferujemy wykonywanie następujących czynności:

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach budowlanych wg Prawa Budowlanego;
 • Nadzór nad realizacją projektu technicznego i nadzorem autorskim;
 • Przygotowanie dokumentów, które zobowiązany jest przygotować inwestor;
 • Doradztwo w zakresie możliwości obniżenia kosztów realizacji inwestycji;
 • Kontrola standardów wynikających z projektu;
 • Kontrola realizacji umowy Wykonawcy z Inwestorem
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, przekazaniu placu budowy, odbiorach częściowych i końcowych, przeglądach;
 • Zatwierdzanie i opiniowanie do realizacji faktur;
 • Stała kontrola kosztów inwestycji, rozliczenie finansowe inwestycji;
 • Organizacja współpracy pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego;
 • Weryfikacja złożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej pod kątem zgodności z prawem budowlanym;

Przedmiotem naszego nadzoru mogą być wszystkie branże wymagane ustawą Prawo budowlane jak również nie objęte tą ustawą.

Posiadamy doświadczenie w nadzorowaniu budowy obiektów oraz instalacji przemysłowych.

W zakresie naszych kompetencji ujęte jest również prowadzenie inwestycji jako Inwestor Zastępczy czy tez pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót dla przedsiębiorstw, urzędów, jak również dla osób prywatnych

Wykaz niektórych naszych usług tutaj...