Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO www.solent.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.solent.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące oferty spółki oraz formularza kontaktowego i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usługi na rzecz użytkownika.

II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:
 

 1. Właściciel Serwisu - „Solent” Sp. z o.o., ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do    dysponowania jego zasobami.
 2. Serwis www.solent.pl - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce działalności Spółki; Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie
 2. System informatyczny Użytkownika powinien mieć włączoną obsługę cookies
 3. „Solent” Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszystkie dane i materiały serwisu które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;
 5. Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
 

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Administratorem jest „Solent” Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław,  tel. 505 17 50 70, e-mail: biuro@solent.pl
 3. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia oraz kontaktowym, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie wskazanym zapisami umowy lub przepisami prawa.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem umownym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zlecenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, rozpatrzenia ewentualnych roszczeń klienta/kontrahenta/osób trzecich oraz wymagany odrębnymi przepisami (w szczególności dot. rachunkowości oraz przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej), tj. przez okres co najmniej 5 lat.
 6. Administrator jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach przetwarzania, dostępu do jej danych oraz prawo do bycia zapomnianym, prawo odwołania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ich poprawiania lub usunięcia.
 8. Osobie powierzającej przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.

 
V. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa zastosowanych w Jednostce, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
 4. Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem  biuro@solent.pl
 5. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.