GMP+B2 Produkcja składników pasz

GMP+B2 Produkcja składników pasz to standard, który obejmuje swoim zakresem warunki i wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowo produkowanych składników pasz, włącznie z ich przechowywaniem, sprzedażą oraz transportem.

Standard opisuje, możliwie najdokładniej, wymogi dotyczące różnych zagrożeń i związanych z nimi działań kontrolnych w odniesieniu do składników pasz.

Każdy uczestnik jest zobowiązany ustalić dla swojej firmy rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa pasz i przeanalizować oraz kontrolować zidentyfikowane zagrożenia przy zastosowaniu zasad HACCP.

Na przedsiębiorstwie spoczywa obowiązek zgłoszenia swojej działalności w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym zgodnie z Rozrządzeniem WE nr 183/2005.

Poprzez stosowanie się do wymogów standardu GMP+ oraz poprzez uzyskanie certyfikatu GMP+ B2 producent może wykazać, że produkowane przez firmę składniki pasz są bezpieczne. Organizacja certyfikująca wydająca certyfikat GMP+B2 wymaga aby uczestnik GMP+ spełni następujące wymogi:

  • Kadra kierownicza oraz pracownicy muszą być świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasz. Pasze są częścią łańcucha produkcji żywności.
  • Uczestnik musi zapewnić wprowadzenie, wdrożenie i utrzymanie jednej lub więcej pisemnych procedur opartych na zasadach HACCP..
  • Uczestnik ma obowiązek określić i szczegółowo odnotować zakres systemu bezpieczeństwa poprzez określenie składników pasz (lub ich kategorii) oraz miejsc produkcji.
  • Uczestnik zobowiązany jest stworzyć i wdrożyć procedury i instrukcje zawierające wymogi niniejszego standardu.
  • Musi zostać sporządzony na piśmie i wdrożony Plan monitoringu. Plan ten powinien zawierać w szczególności kontrolę krytycznych punktów kontroli w procesie produkcji.

Certyfikat GMP+ będzie ważny przez okres maksimum trzech lat. Okres ważności może być wydłużony o kolejne maksimum trzy lata za każdym razem, gdy zbliża się jego wygaśnięcie.

Zapewniamy fachową pomoc podczas wdrażania standardu GMP+ i przygotowaniu do audytu certyfikującego.

Oferujemy – sporządzenie Księgi Jakości i dokumentacji systemowej, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie gotowości  przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego.